Zwierzęta a Gminy… cz.4

Odławianie bezdomnych zwierząt
Odławianie bezdomnych zwierząt oraz umieszczanie ich w schroniskach jest zadaniem własnym gminy, a gmina nie ma prawa odmówić interwencji w takich przypadkach. Uregulowanie kwestii odławiania w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest obowiązkowe.
To zadanie obejmuje wyłapywanie, przewożenie i umieszczanie w schronisku bezdomnych błąkających się zwierząt. Program opieki powinien jednoznacznie określać podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie tych zwierząt oraz sposób, w jaki mieszkańcy gminy mogą zgłaszać bezdomne zwierzęta do wyłapania.
Umowa podpisywana przez gminę z określonym podmiotem np. przedsiębiorcą w kwestii odławiania zwierząt powinna szczegółowo określać używane urządzenia i metody, które będą wykorzystywane podczas odławiania, określać środki transportu zwierząt, oraz zapewnić im opiekę weterynaryjną w razie potrzeby, a także wskazywać ewentualne miejsce tymczasowego przetrzymywania odłowionych zwierząt przed ich przewiezieniem do schroniska.
Organ gminy zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o planowanym odławianiu zwierząt bezdomnych na danym obszarze. Informacje te powinny być dostępne przez co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia odławiania. W ogłoszeniu należy podać termin odławiania, granice terenu, na którym będzie przeprowadzane, adres schroniska, do którego zwierzęta zostaną przewiezione, oraz podmiot odpowiedzialny za realizację zadania.
W praktyce większość gmin przeprowadza odławianie bezdomnych zwierząt w sposób ciągły. Oznacza to, że zgłoszone zwierzęta są od razu odławiane i przekazywane do schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę. W niektórych przypadkach zwierzęta mogą być przetrzymywane przez okres dwóch tygodni w wskazanych przez gminę miejscach, na przykład u weterynarzy, a następnie odsyłane do schroniska, jeśli nie zostaną odebrane przez właściciela.
Warto zaznaczyć, że zwierzęta nie zawsze trafiają do najbliższego schroniska, lecz do tego, którego oferta została wybrana przez gminę jako najkorzystniejsza. Dlatego, aby znaleźć swojego zwierzaka, należy dowiedzieć się w swojej gminie z jakim schroniskiem jest podpisana umowa.
Schroniska zazwyczaj nie przyjmują zgłoszeń zwierząt bezdomnych od osób prywatnych. W takim przypadku należy zgłosić takie błąkające się, chore lub potrącone zwierzęta do Urzędu Gminy lub na Straż Miejską, a jeśli nie ma Straży Miejskiej, to na Policję. Te instytucje wzywają podmiot odpowiedzialny za odławianie, który zajmie się dalszą opieką nad zwierzęciem.
Procedury związane z odławianiem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami mogą być różne w zależności od gminy, dlatego ważne jest, aby mieszkańcy mieli świadomość, jakie są zasady działania w ich konkretnej okolicy i kto jest za to odpowiedzialny. To pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia oraz zapewni mu szybką pomoc.
Pamiętajmy, że odpowiedzialność za zwierzęta bezdomne spoczywa na gminach, które zobowiązane są do przestrzegania ustalonych procedur, zapewniając bezpieczeństwo i dobrostan bezdomnych zwierząt. Działania te są istotne dla zapewnienia odpowiedniej opieki, bezpieczeństwa i szansy na adopcję tych zwierząt.

Wesprzyj działalność Fundacji!

Wspieram co miesiąc:

Wspieram / Siepomaga

Wspieram jednorazowo. Wybierz kwotę wsparcia: